श्रब्य पुस्तक बितरण कार्यक्रम, शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्धेश्य