हेवाखोला तर्न तुइन र फड्केको सहारा, डाइसर्भन निर्माण गरिने