सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, कोरोनाबाट जीवन रक्षा प्रमुख प्राथमिकतामा