विद्यालयमा खानेपानी समस्या, विद्दार्थी खोलाको पानी पिउँछन्