मैनहिया-सम्पत्तिया प्रसारण लाइन निर्माण ६० प्रतिशत सम्पन्न