कमर्चारीले मन्त्री र सचिवलाई गरे म्यासेज- नासुका आँसु देख्नुभएन?