नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रथम पुरस्कार प्राप्त कविता: सङ्कल्प