दिगो विकास लक्ष्य : ऊर्जाका अवधारणा कार्यान्वयन प्रारम्भ