जग्गामा रोपनी, धुर, आना र कट्ठामा के फरक छ ? बुझौँ