सफा, सुरक्षित र सभ्य यातायात क्षेत्र निर्माण गर्ने गृहको योजना