पैसा र सुन्दरताभन्दा पुरुषमा हुने यी कुरालाई बढीमहत्त्व दिन्छन् महिलाहरू