लगानी कोषद्वारा रु एक करोड ६८ लाख कोभिड मुत्यु भुक्तानी