प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : के के भए सहमति र सम्झौता