सुन्दर पोखराको अर्को आकर्षण : ल्वाङ गाउँको चियाबारी