निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सकारात्मक दवाव